Udal aurrekontua 2012

Diru sarreren aurrekontua
Eragiketa arruntak Sarrerak
Zuzeneko zergak 1.471.000 €
Zeharkako zergak 150.000 €
Tasak, bestelako diru sarrerak 971.250 €
Transfer. Arruntak 2.446.195 €
Ondarezko sarrerak 12.100 €
   
Kapital eragiketak
Benetako inb. besterentzea 1.130.000 €
Kapital transferentziak 32.455 €
Finantza aktiboak 21.700 €
   
   
Diru sarreren aurrekontu guztira 6.234.700 €

Gastuen aurrekontua
Eragiketa arruntak Gastuak
Langileen gastuak 1.848.900 €
Ond. arrunt. Zerbit. Gastuak 1.957.060 €
Finantza gastuak 43.500 €
Transferentzia arruntak 759.740 €
   
Kapital eragiketak
Inbertsio errealak 1.161.000 €
Kapital transferentziak 8.050 €
Finantza aktiboak 21.700 €
Finantza pasiboak 434.750 €
   
Gastuen aurrekontu guztira 6.234.700 €