Udal aurrekontua 2011

Diru sarreren aurrekontua
Eragiketa arruntak Sarrerak
Zuzeneko zergak 1.791.000 €
Zeharkako zergak 145.000 €
Tasak, bestelako diru sarrerak 897.550 €
Transfer. Arruntak 2.405.350 €
Ondarezko sarrerak 20.100 €
   
Kapital eragiketak
Benetako inb. besterentzea 2.530.000 €
Kapital transferentziak 621.320 €
Finantza aktiboak 21.700 €
   
   
Diru sarreren aurrekontu guztira 8.432.020 €

Gastuen aurrekontua
Eragiketa arruntak Gastuak
Langileen gastuak 1.985.120 €
Ond. arrunt. Zerbit. Gastuak 2.094.550 €
Finantza gastuak 45.000 €
Transferentzia arruntak 781.660 €
   
Kapital eragiketak
Inbertsio errealak 3.206.340 €
Kapital transferentziak 19.000 €
Finantza aktiboak 21.700 €
Finantza pasiboak 278.650 €
   
Gastuen aurrekontu guztira 8.432.020 €